«Vern av Marka» og forbud mot terrengsykling

Østmarka

Hvis terrengsyklistene ikke følger med nå, kan det bli forbudt å sykle i Østmarka. «Østmarkas Venner» og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus ønsker et forbud mot sykling på sti i noen av de mest populære områdene i Østmarka, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Valgerd Svarstad Haugland) skriver i Verneforslag i Marka:

Fylkesmannens miljøvernavdeling foreslår at fire områder i Oslomarka blir vernet etter Markaloven på grunn av den spesielle naturopplevelsen de kan gi.

[…]

Fylkesmannen foreslår derfor et forbud mot sykling på blåmerkede stier i de fire verneområdene

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skriver:

Du som innbygger og bruker av Marka vil ikke merke store endringer.

Det er mulig det gjelder for noen, men for oss terrengsyklister betyr det at vår bruk av Marka blir forbudt. Forbudet vil (sitat fra Øyvind Aas, redaktør i TERRENGSYKKEL): «ramme flere av de aller mest populære stiene for terrengsykling både i Nord- og Østmarka. Stier som har blitt brukt til sykling i over 20 år, og som enten går på robuste fjellrygger eller i myrterreng som lett kan kloppes.»

Her er noen flere utdrag:

1.5. Innspill til oppstartsmeldingen, side 4:

Østmarkas venner er svært fornøyd med at to av områdene de har foreslått er tatt med videre i prosessen. Østmarkas venner mener det ikke bør være tillat med sykling på stiene i begge områdene, men at dette kun skal skje på veier fordi sykling ødelegger stiene. Videre gir Østmarkas venner en generell beskrivelse av områdene. De foreslår og begrunner en utvidelse av Svartdalen-Spinneren-Dølerud østover til Søndre-Elvåga. Videre beskriver de kulturpåvirkete områder i verneforslagene, og skjøtsel av dette. De foreslår landskapsvernområde som alternativ verneform for deler av arealet dersom naturmangfoldloven skal benyttes.

Fylkesmannen mener forslaget om utvidelse er velbegrunnet, og Fylkesmannen ser at også dette kan være en aktuell avgrensning. Samtidig er det en forholdsvis stor utvidelse, og forholdsvis mye av arealet er dekket av yngre skog. Innspillet kom rett før høringsdokumentet er utarbeidet. Fylkesmannen har derfor ikke fått vurdert forslaget inngående, men ber om ytterligere innspill gjennom høringen. Fylkesmannen er klar over skjøtselsbehovene i verneområdene, og har vurdert disse i verneforslaget. Markaloven § 11 er den aktuelle verneformen for begge områdene. Når det gjelder sykling viser Fylkesmannen til overskriften ”Bruk og tilrettelegging” i kapittel 2 i dette dokumentet.

Sitat: 2.1 Bruk og tilrettelegging, side 5-6:

De fire områdene er alle bynære, lett tilgjengelige og svært mye brukt. I områdene vil det bli en avveining mellom tilrettelegging for friluftsliv og å bevare det urørte preget. Friluftslivet er ikke konstant, men er under stadig utvikling. Nye former for friluftsliv kommer til, og nye behov for tilrettelegging kan vise seg. Utfordringer med slitasje og fremkommelighet for flere brukergrupper gjør også at tilretteleggingstiltak kan være nødvendig. Samtidig er det viktig at verneformålet for områdene står i fokus slik at det naturlige og urørte preget bevares, og det enkle friluftslivet gis prioritet i disse utvalgte områdene. Det er den verdien man søker å ta vare på for markas brukere med vern av områder etter markaloven § 11. Denne avveiningen må derfor vurderes nøye i forvaltningen av områdene.

Sykling i marka er en aktivitet som har økt mye de siste årene. Fylkesmannen opplever at det er utfordringer knyttet til sykling på stier i marka, spesielt i forbindelse med slitasje og behov for tilrettelegging. I de foreslåtte verneområdene skal verneformålet sikres, blant annet gjennom å bevare det urørte preget områdene har. Fylkesmannen foreslår derfor et forbud mot sykling på blåmerkede stier i de fire verneområdene som nå sendes på høring. Sykling på veier, rødmerkede løyper og i terrenget ellers vil være tillatt, men de blåmerkede stier vil med dette forslaget forbeholdes turgåere. Fylkesmannen ønsker innspill på dette i verneprosessen.

I alle områdene er det kraftledninger, veier, løyper og stier enten innenfor verneforslaget eller langs grensene. Der vernegrensen er lagt langs vei og kraftledninger, vil denne gå med henholdsvis 20 og 30 meters avstand fra senter av tiltaket slik at nødvendig vedlikehold er mulig uten å berøre verneområdet. Vedlikehold av eksisterende veier, stier og løyper innenfor verneforslaget skal kunne fortsette, men eventuelle utvidelser, oppgraderinger og nye anlegg må omsøkes.

Organisasjonen Østmarkas Venner hevded nylig at de ikke ønsket et forbud mot sykling: Østmarkas Venner ønsker regulering ikke forbud:

Vår løsning på den utfordringen er ikke forbud, som syklistene hevder, men at syklistene får egne stier å sykle på.

Dette var åpenbart ikke sant, og Øyvind Aas, redaktør i TERRENGSYKKEL, skriver dette på Østmarkas Venners Facebook-side:

At dere tidligere har sagt at dere ikke ønsker forbud, fremstår uredelig og som en regelrett løgn når denne saken nå dukker opp. Dette vil ramme flere av de aller mest populære stiene for terrengsykling både i Nord- og Østmarka. Stier som har blitt brukt til sykling i over 20 år, og som enten går på robuste fjellrygger eller i myrterreng som lett kan kloppes. Flere steder i Spinneren er det gamle klopper som ikke har blitt vedlikeholdt på 20 år. Hadde dere gått i dialog med syklistene i stedet for i strupen på oss, kunne vi fått til noe sammen, i stedet ofrer dere hele foreningens troverdighet på en forbudstaktikk basert på fordommer, generaliseringer og subjektiv synsing. For en som er vokst opp med Nytt Fra Østmarka på stuebordet er dette utrolig skuffende og svikersk oppførsel av en organisasjon som burde verne om positive markaopplevelser, ikke sette brukergrupper opp mot hverandre.
At dere også misbruker Markalovens paragraf 11 som argument for å stenge ute en stor andel av friluftslivet er et sjokkerende overtramp.

Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS)

Hittil virker det som om «Østmarkas Venner» og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har vært aktive, mens det ikke er tatt like mye hensyn til andre brukergruppers interesser. Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) skal gi høringsuttalelse, og Øyvind Rørslett, lokallagsleder i Oslo og omegn,  skriver dette om NOTS  holdninger:

Terrengsykling (stisykling, grus, utfor – uorganisert og ritt) er aktivt og positivt friluftsliv som gir glede med mestring, fysisk aktivitet og naturopplevelse. Terrengsykling har økende populæritet og rekrutterer mange til å bli glade i naturen og verne om Oslomarka. Sykling i Marka bidrar til en sunn livsstil.

Den økende terrengsyklingen skaper noen utfordringer og konflikter som vi i NOTS tar på alvor. Allemannsretten i friluftsloven gir rett til sykling på stier og veier i Marka. Vi ønsker å verne om allemannsretten og muliggjøre en aktiv bruk av marka også for nye bruksmåter som terrengsykling. Gjennom dialog med andre brukergrupper og myndighetene, vil vi bidra til bærekraftige løsninger og reduserte brukerkonflikter.

Generelt tror vi på positive virkemidler. Gjennom holdningsarbeid og kampanjer vil vi skape god adferd på stier og veier. Ved tilrettelegging vil vi skape redusert slitasje og alternative ruter. Vi tror ikke på forbud og reguleringer. De vil gi unødvendige begrensninger for sykling, skape nye konflikter mellom brukergruppene og vil uansett ikke la seg håndheve. Vi mener friluftsliv skal innebære frihet til utfoldelse, samtidig som vi tar hensyn til andre brukere og verner om dyr- og planteliv.

På veier i marka er det mange som sykler fort. Vi vil jobbe med sykkelmiljøet (egne medlemmer, aksjonsdager, sykkelklubber og gjennom media) for å ta mer hensyn til turgåere og biltrafikk. På de mest brukte turveiene fra de største utfartsstedene (Sognsvann, Skullerud, Østmarkseter o.l.) kan vi være med å diskutere fartsgrenser. Vi er også åpne for å diskutere tilrettelegging ved skille mellom gange og sykkeltrafikk.

På noen stier i de bynære områdene kan antallet stisyklister innebære slitasje i våte partier. Vi vil bidra med klopping og drenering. I de mest benyttede områdene kan vi være åpne for å tilrettelegge egne stier for terrengsykling som et frivillig alternativ til de blåmerkede stiene.

Terrengsykkelritt gir noen spesielle utfordringer: konsentrasjonen av mange deltakere på avgrensede områder gir slitasje og brukerkonflikter. Faste løyper bør opparbeides med egne traseer der det er særlig konflikt med turgåere. Rittarrangør bør sperre for organisert trening i løypene dersom det er bløtt. Løyper som legges nytt hvert år, bør ikke publiseres inntil en uke før rittet dersom slitasje fra trening kan bli et problem. Det bør kunne settes begrensninger i antall ritt i et område pr år eller antall deltakere pr ritt dersom det er nødvendig ut fra andre hensyn. Vi mener det bør lages retningslinjer som sikrer at ulike interesser får uttale seg og at en uavhengig instans har beslutningsmyndigheten.

Dette er mine oppfatninger. Jeg er åpen for synspunkter og bidrag. Men jeg står for å aksepetere at det er noen problemer som vi må ta fatt i. Jeg stiller ikke opp på en linje som konsenterer på å avvise problemene, for eksempel at stisykling ikke betyr mer slitasje enn turgåing (det kan ha noe for seg, men blir feil taktisk sett). Jeg mener også det er viktig at vi er åpne for ”tilrettelagte løyper” uten å svartmale at dette er å innby til reguleringer. Tvilere bør ta en studietur til ”Arendal Singeltrack” og se hva en tilrettelagt løype kan bety. Vi må være tydelige på at vi i tilfelle går for frivillige, alternative ruter. Ikke regulering, soner, utestenging av visse stier osv.

Om dere er totalt uenige, får dere stille på stiftelesesmøtet for NOTS Oslo og omegn i mars og stemme meg ut av styret.

Her er et kort referat fra første møte i Arbeidsgruppen «Sykling i Marka» (Friluftsrådet):, skrevet av Øyvind Rørslett:

Arbeidsgruppen består av repr. fra DNT Oslo og omland, Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA), Skiforeningen, Oslo Cyklekrets, Bærum Frilufts- og Naturråd (lns) samt NOTS. Friluftsrådets generalsekretær er sekretær for gruppen, og den skal ledes av DNT.

Det forelå en noe summarisk opplisting av momenter som utgangspunkt i møtet. Det manglet et opplegg for å drøfte hva som er de ulike brukergruppenes ønsker og hva som er problemene og konfliktene. Jeg vil før neste møte be om «gledes- og problemanalyse» slik at vi har et utgangspunkt for å drøfte konflikter og behov for tiltak.

ØV v/Arne Kvalheim mente utstrakt sykling på sti ødelegger planter og ødelegger for de gående. Han mente alle blåmerkede stier bør forbeholdes gående og forvaltes som DNTs eiendom. Han viste til restriksjoner for ridende og hundekjøring. ØV mener også det bør være sykkelforbud på de mest brukte turveiene i helgene, som f.eks. lysløypa fra Sognsvann. «Syklister kan sykle på vestsiden». NOA sluttet seg til denne linjen.

DNT hadde et balansert syn på saken, og mente man burde se på ulike problemstillinger konkret og løsning av disse. De tonet flagg mot forbud. Men Kristin Fredheim fra DNT la ikke skul på at det er delte meninger hos dem. Jeg vet at en del av dem som forvalter de blå stiene er svært negative til sykling. Allemannsrett eller ei.

Skiforeningen stilte med stand-in og sa vel egentlig ikke så mye. Men de stiller med Ole Kr. Sørland som fast representant, og han er en fornuftig syklist og mannen bak Skiforeningens tilrettelegging for syklister i Marka. Bærum-representanten tolket jeg som noe mer moderat enn ØV og NOA.

Mine egne holdninger har jeg redegjort detaljert i egen tråd.

Vi i NOTS ble utfordret på å komme med forslag til tiltak mot for rask sykling på de mest brukte turveiene (eks. lysløypa innafor Sognsvann). Samt steder/strekk hvor opparbeidete terrengsykkelstier kan avlaste mye brukt sti/vei.

Etter møtet har jeg fått mange innspill. Takker. Og jeg har tenkt en god del. Det er desverre nødvendig å stramme til argumentasjonen og flagge klart terrengsyklistenes egeninteresser. Det foregår en kamp i kulissene som det ikke nytter å møte med naiv samarbeidsånd alene.

Jeg kommer til å si at det ikke er dokumentert at syklister sliter mer på stier enn gående. Men vi setter andre spor. Og det er blitt flere av oss og det er blitt våtere. Det er ingen automatikk i at de gående har noen ren hevd på å bruke de blåmerkede stiene. Jeg vil også ta opp at DNT har begynt å merke blåmerkede stier i Nordmarka med nye skilt. De er både blåmerkede OG merket med en fotturist. Dette signaliserer sterket «eksklusivt for gående» helt på tvers med allemannsretten. Dersom ikke dette endres, vil jeg stille spørsmålstegn ved om DNT er egnet til å forvalte stinettet i forhold til allemannsrett og friluftsråd. Jeg vet at vi har kommunens Friluftsdivisjon med oss på at blåmerkede stier skal være åpne og ved behov tilrettelegges for stisyklister.

Vel. Dette var rett fra mine notater og ut på forumet. Føler det brygger opp til storm. Dersom ØV, NOA og den konservative delen av DNT får gjennomslag, er det duket for åpen krig om rettigheter og bruk av marka. Da er fredelig sameksistens en saga blott, og jeg tør ikke tenke på hvordan det kan bli ute i skauen dersom det skulle gå så galt.

NOTS arrangerer dugnader for å vedlikeholde stiene

NOTS arrangerer også dugnader, blant annet for å bygge klopper der gamle klopper er ødelagte, eller der det er behov for klopper for å hindre ødeleggelser. Se f.eks. denne saken: NOTS starter saga: NOTS er i full gang med planer for årets sesong. Nå blir det klopping, grilling og sykling, for nye og gamle. Første dugnad er allerede neste torsdag.

Les gjerne denne saken fra 2011 om informasjonsstand på Ullevålseter, og tilhørende dugnad:

NOTS kjemper mot alle forslag om restriksjoner på terrengsykling som ikke er basert på godt dokumenterte fakta. Initiativ og holdninger som søker å innføre slike restriksjoner er stadig på dagsordenen. NOTS søker også å bygge ned konflikten mellom ulike markabrukere ved å fokusere på og oppfordre til god ferdselskultur blant alle som bruker marka – også terrengsyklister. Det er plass til alle i marka, bare vi ferdes med vett. Standen vil være bemannet fra kl. 12:00.

He er et bilde fra en NOTS-dugnad:
Screen Shot 2013-02-20 at 09.43.31

Her er et før- og etter-bilde av en klopp NOTS utbedret mellom Fjellstad og Katisa i Østmarka:

Screen Shot 2013-02-20 at 15.35.34

På terrengsykkel.no er det mange innlegg om dugnader, her er et søk som kan gi en slags oversikt/start.

Ta gjerne også en titt på denne tråden om arbeid i Østmarka:

NOTS Oslo og omegn tenker å gjennomføre et “stiprosjekt” i Østmarka i 2012. På samme måte som vi har kloppet, drenert og ryddet blåstien over Høgåsen i Nordmarka, tenker vi å gjøre en innsats i Østmarka. Tanken er dels å bøte på slitasje fra stisykling i våte partier, dels å tilrettelegge for stisykling der “våte myrhøl” etc utgjør problempunkter.

Kanskje terrengsyklister faktisk gjør at det blir mindre skader i Marka, både fra syklister og turgåere?

Stivettreglene

NOTS har laget stivettregler for syklister:

Det å ha flotte stier å sykle på er ikke en rettighet, men et privilegium. NOTS ønsker at du tenker over hvordan du kan ta vare på stiene du ferdes langs, slik at stiene kan være til glede for alle, år etter år.

Husk også at du deler stiene med ikke-syklister. NOTS oppfordrer deg til også å tenke etter hva du kan gjøre for at de du møter på din veg skal oppleve terrengsykling som et positivt innslag i friluftslivet.

I denne sammenheng foreslår NOTS følgende retningslinjer for sti-vett:

 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
 2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
 5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
 6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
 8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
 9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
 10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

NOTS stifond for Oslomarka

Fra forumet på terrengsykkel.no:

NOTS Oslo og omegn vil fortsette arbeidet med rydding og klopping av stier i Oslomarka (alle markene rundt Oslo). Ved klopping på våte partier gjør vi det lettere å komme fram både for turgåere og terrengsyklister, og slitasjen minsker. Stiene blir et bedre alternativ til «grusracing». Dermed blir konfliktene mellom terrengsyklister og andre markabrukere mindre.

Støtt oss i arbeidet! Du kan gi penger til fondet og stille på dugnader. Se: http://www.nots.no/

Meld deg inn i NOTS!

Alle som driver med terrengsykling må selvsagt melde seg inn i NOTS. Det koster bare 150kr i året: http://www.nots.no/blimedlem/

Verv gjerne familie, venner og kolleger.

Blodsmak Sportsklubb er organisasjonsmedlem i NOTS, og oppfordrer alle sykkelklubber til å bli det samme. Det koster bare 1000kr i året.

Terrengsykkelrittet

Terrengsykkelrittet: «ble etablert i 2008 med ambisjon om å være det tøffeste, morsomste og mest spennende terrengsykkelrittet i Norge. I følge deltakerne har vi lyktes godt med dette, og traseen går i flott skogsterreng i Østmarka i Oslo.»

Terrengsykkelrittet er et samarbeid mellom magasinet Terrengsykkel og IF Frøy. Det er klasser for alle aldre, og det er mer informasjon her.

Enkelte hevder at terrengsykkelrittet gir stor slitasje på stiene, at det forsøples, osv. Hittil er dette ikke dokumentert. Det er derimot dokumentert at sykling ikke sliter mer enn gåing, se «Sliter man mer på anturen når man sykler enn når man går?» nedenfor.

Det er verdt å merke seg hva arrangøren av Terrengsykkelrittet selv skriver om hvordan de samarbeider med grunneier Oslo kommune og Bymiljøetaten om endringene av rittet i 2013:

Årsaken til at vi legger om løypa, er rett og slett fordi vi ønsker mer sti, mindre grus, og en enda bedre rittopplevelse for deltakerne. Gardfangåsen har begynt å bli litt slitt på enkelte steder, og i stedet har vi erstattet litt råtten frukt med noen av de møreste indrefiletene i Østmarka. De indre delene av Østmarka har også så dårlig mobil- og radiodekning at vi er tjent med å ha en mer konsentrert løype av sikkerhetshensyn. Vi ønsker også å rendyrke Terrengsykkelrittets profil med å forbli et skikkelig terrengbasert ritt, men med mer flyt og mindre knot. Løypa skal være krevende, men sabla morsom å sykle.

Ved å kutte ut de lengste gruspartiene (som fra Østmarksetra til Elvåga), samt å legge løypa utenom Rustadsaga, så vil det være mindre til sjenanse for andre markabrukere (herunder Østmarkas Venner). Det er kun et kort stykke med grus fra Korketrekkeren til Hestehullet som vil gå langs den mer befolkede Nøklevann-løypa, samt bakken opp til matstasjonen etter Ødegården.

Vi har hele veien hatt en veldig bra dialog med grunneier Oslo kommune v/ Bymiljøetaten rundt løypeomleggingen og avvikling, og kommet frem til at den nye løypetraseen vil være den mest optimale både med tanke på å minimere «forstyrrelser» for andre markabrukere, og å ha en bærekraftig løypetrase i mange år som ikke slites nevneverdig. Vedlikehold og klopping er også gjort i samråd med Oslo kommune, som selv ikke har ressurser til å vedlikeholde eller kloppe utsatte myrhull i marka. Vi har selv brukt titusener av kroner på materialer og nedlagt et betydelig antall dugnadstimer på traseutbedring, og alt er gjort av entusiaster med hjertet i terrengsykling.

Bilder tatt dagen etter Terrengsykkelrittet

Disse bildene er tatt morgenen etter Terrengsykkelrittet i 2011, fra stien mellom Skullerudstua og Skullerudåsen, samt fra Slettfjell. Over 1000 sykkelpasseringer ble gjort dagen før disse bildene ble tatt. Er disse stiene ødelagt? Er det i så fall gjort av syklister eller fotturister?

604078_432440296830680_315072903_n

285207_432440293497347_1386919994_n

544480_432440333497343_212724357_n

483611_432440283497348_144875567_n

Se flere bilder her: https://www.facebook.com/SyklisterForOstmarka/photos_stream

Syklister for Østmarka

Facebook-gruppen Syklister for Østmarka ble opprettet 8. februar, og fikk over 1000 medlemmer på et par dager. Nå er det nesten 1200. Alle som liker å sykle i Østmarka bør melde seg inn – etter at de har meldt seg inn i NOTS – for å følge med på hva som skjer.

Her er et innlegg fra Facebook-siden:

Østmarkas Venner og Fylkesmannen misbruker Markaloven og foreslår og forby sykling i de aller mest populære områder for stisykling i Øst- og Nordmarka.
Både området over Høyås i Nordmarka – åsryggen mellom Svartkulp og Ullevålseter – kanskje Norges mest populære stisyklingsområde, samt Spinneren i Østmarka. Området det foreslås å forby sykling i her vil effektivt sette en stopper for muligheten til å sykle Fra Nøklevannsområdet til f.eks Sandbakken – igjen et av Markas aller mest populære sykkelområder.
Østmarkas Venner misbruker Markalovens §11 som er laget for å sikre friluftslivet, men vedtatt for å verne skogen mot skogdsdrift og andre inngrep. De har i tillegg klart å få Fylkesmannen med på sitt forkvaklede syn om at terrengsykling pr def er og krever inngrep. At forslaget fremmer sykkelforbud på alt av blåmerkede stier, men skal tillate sykling på rødmerkede stier (vinterstier) og i terrenget forøvrig forteller oss at målet er å stoppe syklingen, ikke å verne naturen. Sykling i myrterreng – rødmerkede løyper setter jo vesentlig større spor enn sykling på harde stier – blåmerkede.

Les hele høringsuttalelsen her: www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Miljø%20og%20klima/Høringer/Informasjonshefte.pdf?epslanguage=nb

Her må alle sykkelklubber i Oslo og Akershus på banen i tillegg til Oslo Sykkelkrets og Norges Cycle Forbundt.

Sliter man mer på naturen når man sykler enn når man går?

Stier er jo slitasje i seg selv, og mer bruk gir mer slitasje, uansett om man går eller sykler. I utdraget ovenfor virker det som om det er et ubestridt fakta at sykling sliter mer enn f.eks. gåing.

Det er ikke dokumentert at sykling sliter mer på stiene enn gåing.

Derimot er det mye som tyder på at det ikke er tilfelle. Her er en grundig undersøkelse som viser at det ikke er tilfelle: Natural Resource Impacts of Mountain Biking: A summary of scientific studies that compare mountain biking to other forms of trail travel. Utdrag:

Mountain biking, like other recreation activities, does impact the environment. On this point, there is little argument. But people often debate whether or not mountain bikes cause more damage to trails, vegetation, and wildlife than other forms of recreation such as hiking and horseback riding.

A body of empirical, scientific evidence now indicates that mountain biking is no more damaging than other forms of recreation, including hiking. Thus, managers who prohibit bicycle use (while allowing hiking or equestrian use) based on impacts to trails, soils, wildlife, or vegetation are acting without sound, scientific backing.

A land manager’s decision to prohibit one user group on the basis of providing a particular type of experience for another group may or may not be justified by evidence provided by social studies, as the wisdom of prohibiting a particular user group in order to satisfy the desires of another is a matter for politics rather than science.

Se også artikkelen Turgåere skaper like mye slitasje som syklistene: «Terrengsyklister og turgåere sliter omtrent akkurat like mye på stiene, ifølge sammenlikningsstudier fra Australia og USA, samlet inn av International Mountain Bicycling Association (IMBA)».

Siden det ikke er dokumentert at sykling sliter mer på stiene enn gåing, er det jo naturlig å anta at det er økt bruk totalt sett som er «problemet». I så fall har det ingen hensikt å legge begrensninger på sykling alene. Det må legges begrensninger på all bruk av Marka, også for de som går til fots. Ønsker noen det?

Og: De fleste «konfliktene» mellom syklister og gående skjer på grusveier, fordi enkelte syklister ikke tar hensyn, enkelte gående går i veiens fulle bredde, etc. Hva blir resultatet hvis syklistene skal «tvinges» til å sykle på veiene?

Du kan si fra hva du mener om dette

Klippet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ side om Verneforslag i Marka:

Verneforslaget sendes nå på høring og alle som måtte ønske det kan komme med innspill til verneforslaget. Fylkesmannen ber spesielt om innspill på:

 • Eventeulle konflikter med andre interesser.
 • Avgrensing av de aktuelle områdene.
 • Eventuelle behov for skjøtsel og tiltak og innspill til forvaltningen av området.
 • Verneforskriftene. Spesielt ber vi om innspill rundt sykling i verneområdene. Også her ber vi om mest mulig konkrete opplysninger og forlag til mulige løsninger.
 • Eventuelle feil i høringsutkastet.

Frist for å gi innspill er satt til 15. april og uttalelser sendes til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep.
0032 Oslo

Eller på e-post til fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Annet?

Det er helt sikkert andre ting som burde vært nevnt. Bruk gjerne kommentarfeltet til å bidra, og bruk selvsagt også andre kanaler:

 

Dette innlegget ble publisert i ymse og merket med , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

4 svar til «Vern av Marka» og forbud mot terrengsykling

 1. Blodsmak sier:

  Utdrag av referat fra Arbeidsgruppe «Sykling i marka» (Friluftsrådet):

  «ØV v/Arne Kvalheim mente utstrakt sykling på sti ødelegger planter og ødelegger for de gående. Han mente alle blåmerkede stier bør forbeholdes gående og forvaltes som DNTs eiendom. Han viste til restriksjoner for ridende og hundekjøring. ØV mener også det bør være sykkelforbud på de mest brukte turveiene i helgene, som f.eks. lysløypa fra Sognsvann. ‘Syklister kan sykle på vestsiden’. NOA sluttet seg til denne linjen.»

  Mer på terrengsykkel.no.

 2. Blodsmak sier:

  NOTS Oslo og omegn skriver på sine Facebook-sider:

  Det er blitt spurt på TS-forumet hva NOTS gjør ift «kjøret» mot terrengsykling (Verneforslag, høringsuttalelser, utspill etc).

  Her er noe av de vi i NOTS Oslo og omegn gjør som reaksjon på ulike inititativer fra Fylkesmann (Verneforslag), Østmarkas Venner (Nasjonalpark, uttalelser om retningslinjer for sti/løyper og for ritt) samt Naturvernforbundet i Oslo og Akershus:

  1. Vi vil sammen med IF Frøy innkalle sykkelklubbene til et stort møte torsdag 28.2. Møtet vil munne ut i en aksjonsliste/arbeidsgruppe
  2. Vi har avtalt et høringsmøte med Fylkesmannen
  3. Vi skal skrive en høringsuttalelse til Verneforslaget
  4. Vi har sammen med Oslo Cyklekrets og Follo SK skrevet opprop til Østmarka-ordførerne: Ja til Nasjonalpark åpen for et aktivt friluftsliv. Ordførerne er enige og har formidlet dette til miljøvernministeren i møte om Nasjonalparkforslaget.
  5. Vi deltar i Friluftsrådets arbeidsgruppe om Sykling i Marka; som skal komme med tilrådninger om alle sider av terrengsykling i Oslomarkene
  6. Vi jobber med alliansebygging, media og lobbying, «litt i det skjulte». Vil bli synlig etter hvert.
  7. Vi har holdt innlegg på Naturvernforundets Onsdagsforum (tema: brukerkonflikter)
  8. Som styremedlem i FOslo og omland Friluftsråd vil jeg ta opp konflikthåndteringen i neste styremøte
  9. Lokallagsstyret har temaet som sin førsteprioritet og diskuterer daglig aktiviteter.
  10. Lokallagsstyret har etablert en ressursgruppe av kompetente personer som støtter styret i arbeidet

  Alt dette gjør vi på frivillig, ubetalt basis. Det viktigste alle syklister kan gjøre nå, er å rekruttere medlemmer til NOTS. De andre organisasjonene slår i bordet med tusenvis av medlemmer, vi har 4-500 i Oslo/Akershus. Heldivis strømmer medlemmene til om dagen…

 3. Blodsmak sier:

  «Krever dokumentasjon før forbud: ‘Bruk av skjønn og føre var-prinsipp gjør toppidrettsutøvere og friluftentusiaster til kriminelle’, mener Inge Kvivik som har skrevet et opprop til miljøvernministeren. Signer oppropet her!» http://www.terrengsykkel.no/index.php?id=4608

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.